Inscripcions EL TRAIL DE 55

Informació general

Fins el dia 30/06/2022
Amb llicència federativa: 55,00 €
Sense llicència federativa: 60,00 €
A partir del dia 01/07/2022
Amb llicència federativa: 65,00 €
Sense llicència federativa: 70,00 €

Formulari d'inscripció

[1] En cas de tractar-se de la inscripció d'un/a menor d'edat és necessari que el pare, mare o tutor/a legal d'aquest/a menor porti aquesta autorizació degudament omplerta al recollir el dorsal

Import a pagar:

Pujar