Inscripcions LA MITJA I PICO DE 26KM - 2023

Formulari d'inscripció

[1] En cas de tractar-se de la inscripció d'un/a menor d'edat és necessari que el pare, mare o tutor/a legal d'aquest/a menor porti aquesta autorizació degudament omplerta al recollir el dorsal

Pujar